Rezultatet e provimeve pranuese të kandidatëve për vitin akademik 2015-2016, afati i dytë

Rezultatet e provimeve pranuese të kandidatëve sipas Fakulteteve dhe Departamenteve, ne afatin e dytë

FAKULTETI I GJEOSHKENCAVE

Programi – Xehetari

Programi – Gjeologji

Programi – Materiale dhe Metalurgji

FAKULTETI I TEKNOLOGJISË USHQIMORE

Programi – Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore

Programi – Teknologji

FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE DHE KOMPJUTERIKE

Programi – Makineri Prodhuese

Programi – Informatikë Inxhinierike

Programi – Inxhinieri Ekonomike

FAKULTETI EKONOMIK

FAKULTETI I EDUKIMIT