Konkurs për publikime, projekte te vogla kërkimore dhe mobilitete

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), ka hapur konkurs për projekte të vogla kërkimore, publikime dhe mobilitete të shkencëtarëve.

Kliko këtu: http://masht.rks-gov.net/konkurs