Rezultatet e provimeve në lëndët: “Mjedisi i biznesit” dhe “Vendosja në biznes”

Këtu mund t’i gjeni rezultatet e provimeve në lëndët: “Mjedisi i biznesit” dhe “Vendosja në biznes”.

Kliko këtu: Rezultatet e testit të provimit nga lënda Mjedisi i biznesit Departamenti B.K.F. 13.06.2018 UMIB (1)

Kliko këtu: Rezultatet e provimit nga lënda Vendosja në biznes – 13.06.2018 UMIB