NJOFTIME

Vendimi për lirim nga pagesa e semestrit pas shqyrtimit të ankesave

Sqarim për kategorinë dy e më shumë studentë: Komisioni për lirim nga pagesa e semestrit ka nxjerr vendim duke u bazuar në kushtet e parapara me konkursin e dt. 09.11.2015 të nxjerr nga Këshilli Drejtues i UMIB-it.
Lexo më shumë

Rezultatet nga lënda “Menaxhimi i resurseve humane”

Këtu mund të gjeni rezultatet nga lënda "Menaxhimi i resurseve humane"
Lexo më shumë

Orari i modifikuar i provimeve për afatin e janarit

Afati i paraqitjes së provimeve fillon më 04.01.2016 dhe mbaron më 11.01.2016.
Lexo më shumë

Rezultatet në lëndën “Mikroenomia I, Kollokfiumi I” – Banka, Financa dhe Kontabilitet

Këtu mund t'i gjeni rezultatet në lëndën "Mikroenomia I, Kollokfiumi I" - drejtimi Banka, Financa dhe Kontabilitet
Lexo më shumë