U.D Dekane e Fakultetit të Edukimit

Ass. Fatbardha Hoxha

Rr. “Pim Trepça”, p.n.

40 000 Mitrovicë

Republika e Kosovës

E-mail: [email protected]