Stafi Administrativ

Stafi Administrativ

Sekretar i njësisë akademike – Arijeta Alidemaj

Laborant – Shpend Doli

Zyrtar i Shërbimeve Studentore – Mybegjel Doli

Zyrtar për logjistikë dhe asete – Nexhmije Pula

Vozitës – Ramadan Hyseni

Laborant – Sabri Hajdini

Asistent-e në dekanat– Vjosa Syla