Përbërja e Këshillit Drejtues

Prof. asoc. dr. Sabri Sadiku, kryesues

Prof. asoc. dr. Adem Nura, zëvendëskryesues

Dr. sc. Vahid Avdiu, anëtar

Prof. dr. Ali Topalli, anëtar

Prof. dr. Luljeta Pula – Beqiri, anëtar

Prof. asoc. dr. Mursel Rama, anëtar

Prof. asoc. dr. Ismet Mulliqi, anëtar

Prof. asoc. dr. Nurten Deva, anëtar

Prof. dr. Avdi Salihu, anëtar