Përbërja e Këshillit Drejtues

Prof. Asoc. Dr. Sabri Sadiku, kryesues

Prof. Asoc. Dr. Adem Nura, zëvendëskryesues

Dr. Sc. Vahid Avdiu, anëtar

Prof. dr. Ali Topalli, anëtar

Prof. Asoc. Dr. Luljeta Pula – Beqiri, anëtar

Prof. Asoc. Mursel Rama, anëtar

Prof. Ass. Dr. Ismet Mulliqi, anëtar

Prof. Ass. Dr. Nurten Deva, anëtar

Prof. Dr. Avdi Salihu, anëtar