Konkurs për bursa për studentët e universiteteve publike nga MASHT-i

Kandidatët duhet të plotësojnë këto kushte dhe kritere bazë:

 

 • Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës,
 • Të kenë notën mesatare të studimeve së paku 8 (tetë pikë zero) në nivelin Baçelor dhe Master, ose në formë të programeve të integruara të studimit, të ciklit të parë dhe të dytë, në fusha specifike siç janë: mjekësia, stomatologjia, farmacia apo veterinaria.
 • T’i kenë dhënë të gjitha provimet e vitit paraprak përkatës të studimeve në afatin e shtatorit;
 • Të jetë student i këtyre fushave të studimit:

–   Fushat e Bujqësore dhe Veterinarisë,

–   Fushat e Shkencave Matematiko-Natyrore,

–   Edukimit,

–   Teknikut,

–  Mjekësore,

–  Shkenca të Aplikuara.

 • Numri dhe lartësia e bursës do të përcaktohet me vendim të veçantë të Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.
 • Kategoritë e studentëve me përparësi në kushte të barabarta për fitimin e bursës së MAShT janë të përcaktuara në UA 12/2015.

 

Dokumentacioni që duhet dorëzohet:

 

 1. Kërkesa për bursë drejtuar MAShT,
 2. Certifikata e lindjes,
 3. Vërtetimin e regjistrimit dhe pagesës së semestrave të vitit paraprak të studimeve për të cilin aplikon dhe vërtetimin e regjistrimit dhe pagesën e semestrit vijues.
 4. Certifikata e vërtetuar e notave nga fakulteti për dy nivelet e studimit ose studimet e integruara, me notë mesatare.
 5. Dëshminë se nuk ka vit të përsëritur gjatë studimeve.
 6. Të gjitha dokumentet shtesë që kërkohen me UA 12/2015, duhet të jenë origjinale dhe të lëshuara nga organet kompetente.
 7. Kopjen e Letërnjoftimit.

 

Procedurat e Aplikimit

 

 • Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentacionit bëhet në MAShT- Departamenti i Arsimit të Lartë, kati përdhes, zyra nr.9, nga data 03.11.2015 deri më 13.11.2015, çdo ditë nga 9:00 deri në 14:00.
 • Dokumentet e pakompletuara nuk do të shqyrtohen nga komisioni.
 • Konkursi do të publikohet në Web faqen e MAShT-it dhe në gazetat ditore.
 • Vendimi për numrin dhe lartësinë e bursave do të publikohet në Web faqen e MAShT-it.