Lista kandidatëve sipas sallave dhe kohës së mbajtjes së provimit pranues ne UMIB

Provimi pranues mbahet me 21.07.2015. Lista kandidatëve sipas sallave dhe kohës së mbajtjes së provimit pranues ne Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”  ipet në viji:

Fakulteti i Gjeoshkencave, Fakultetiti Teknologjisë Ushqimore  dhe Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike provimet pranuese i mbajnë në A1 , ora 9:00 për kandidatët që nuk e kanë provimin e maturës.

 FAKULTETI JURIDIK

Programi – Juridik 

FAKULTETI EKONIMIK

Programi – Banka, Financa dhe Kontabilitet

Programi Menaxhment dhe Informaitkë

FAKULTETI I EDUKIMIT

Programi – Parashkollor

Programi – Fillor

Orjentimi për në Sallat e mbajtjes se provimeve pranuese.