Njoftim për ndryshimin e orarit të provimeve

Provimi nga lënda Gjuhë shqipe I do të mbahet më 13.9.2016, prej orës 10, salla SO2.

Provimi nga lënda Matematikë II do të mbahet më 28.9.2016, prej orës 9:00 Programi Fillor, dhe prej orës 11 Programi parashkollor, salla SO2.