Për studentët e vitit të dytë ka ndryshuar orari i provimeve

Njoftohen studentët e vitit të dytë që orari i provimeve ka ndryshuar për lëndët në vijim:

1. E drejta penale mbahet më 29 Janar 2016, në ora 11:00

2. E drejta romake mbahet më 12 Shkurt 2016, në ora 11:00.

3. Bazat e sistemit gjyqësor mbahet më 15 Shkurt 2016, në ora 10:00.

Provimet tjera mbahen sipas orarit të publikuar më herët.