Prorektor për Mësimdhënie, Çështje të Studentëve dhe Kërkime Shkencore

Prof. Dr. Izet Zeqiri

Rektorati

Rr. “Pim Trepça”, p.n.

40 000 Mitrovicë

Republika e Kosovës

E-mail: [email protected]

Prorektor për Buxhet dhe Financa

Prof. Ass. Dr. Ali Sadiku

Rektorati

Rr. “Pim Trepça”, p.n.

40 000 Mitrovicë

Republika e Kosovës

E-mail: [email protected]

Prorektor për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Zhvillim të Cilësisë

Prof. Ass. Dr. Rifat Morina

Rektorati

Rr. “Pim Trepça”, p.n.

40 000 Mitrovicë

Republika e Kosovës

E-mail: [email protected]

CV