Rezultatet e provimeve pranuese të kandidatëve për vitin akademik 2015-2016, afati i dytë

Rezultatet e provimeve pranuese të kandidatëve sipas Fakulteteve dhe Departamenteve, ne afatin e dytë

FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE DHE KOMPJUTERIKE

Programi – Makineri Prodhuese

Programi – Informatikë Inxhinierike

Programi – Inxhinieri Ekonomike