Rezultatet e provimit me shkrim nga Komponentët Elektronike (vetëm studentët e FIMK-ut), mbajtur me 3.06.2016

Rezultatet nga Komponentet Elektronike_FIMK-u