Rezultatet e provimeve në lëndët: “Mjedisi i biznesit”, “Menaxhimi i investimeve” dhe “Vendosja në biznes”.

Këtu mund t’i gjeni rezultatet e provimeve në lëndët: “Mjedisi i biznesit”, “Menaxhimi i investimeve” dhe “Vendosja në biznes”.

Kliko këtu: Rezultatet e testit të provimit nga lënda Mjedisi i biznesit Departamenti

Kliko këtu: Rezultatet e testit të provimit nga lënda Menaxhimi i investimeve – Departamenti Menaxhment &Informatikë

Kliko këtu: Rezultatet e testit të provimit nga lënda Vendosja në biznes – Departamenti Menaxhment & Informatik 29042017 UMIB