Rezultatet e provimit në grup lëndësh te profesori, Prof. Ass. Dr. Bashkim BELLAQA

Këtu mund të gjeni rezultatet e provimeve në lëndët: “Mjedisi i biznesit”, “Vendosja në biznes”, “Sjellja Organizative” dhe “Statistikë”.

Kliko këtu: Rezultatet e testit të provimit nga lënda Mjedisi i biznesit Departamenti B.K.F. 13.02.2018 UMIB

Kliko këtu: Rezultatet e testit të provimit nga lënda Vendosja në biznes – Departamenti Menaxhment & Informatik 13.02.2018 UMIB

Kliko këtu: Rezultati i provimit nga lënda Sjellja Organizative të mbajtur me datën 13.02.2018 BBellaqa

Kliko këtu: Rezultatet e testit të provimit nga lënda e Statistikës – Departamenti Banka, BFK dhe MXHI të mbajtur me datën 13.02.2018