Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda “Biznes ndërkombëtar”

Këtu mund t’i gjeni rezultatet e provimit me shkrim nga lënda “Biznes ndërkombëtar” në departamentin “Banka Kontabilitet dhe Financa”.

Kliko këtu: Rezultatet e testit të provimit nga lënda Biznesi ndërkombëar Departamenti B.K.F. 08022017 UMIB