Përbërja e Senatit

 1. Prof. asoc. dr. Alush Musaj – rektor, Kryesues i Senatit

 2. Prof. dr. Izet Zeqiri – prorektor

 3. Prof. asoc. dr. Ali Sadiku – prorektor

 4. Prof. ass. dr. Rifat Morina – prorektor

 5. Prof. dr. Naser Peci – dekan në Fakultetin e Gjeoshkencave

 6. Prof. dr. Gani Maliqi – profesor në Fakultetin e Gjeoshkencave

 7. Prof. asoc. dr. Milaim Sadiku – dekan në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore

 8. Prof. dr. Hakif Zeqiri – dekan i Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike (FIMK)

 9. MSc. Fitim Zeqiri, asistent, PHD kandidat – FIMK

 10. Ass. Fatbardha Hoxha – u.d dekane e Fakultetit të Edukimit

 11. Prof. ass. dr. Agron Beka  – u.d dekan i Fakultetit Juridik

 12. Ass. Mimoza Aliu, anëtare

 13. Ass. Besart Hajrizi – u.d dekan i Fakultetit Ekonomik Ass.

 14. Milaim Mehmeti, anëtar

 15. Sadete Azemi –  administrata

 16. Ensar Suma – Parlamenti Studentor

Anëtarët e komisionit të studimeve