Komentari I Kushtetutes

Shpërndahet komentari i Kushtetutës

Në Fakultetin Juridik të Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, janë shpërndarë botimet e komentarit të Kushtetutës dhe disa ligjeve të Republikës së Kosovës. Këto botime janë financuar nga GIZ-i.