NIVELI I STUDIMEVE MASTER

 PROGRAMI I STUDIMEVE: “INXHINIERI DHE TEKNOLOGJI USHQIMORE”

 

VITI I PARË

Semestri VII
Kodi i lëndësLëndaStatusi i lëndësECTS krediOrë/javë

L+U

401.T.IIcFiziologjia e mikroorganizmave industrialO73+2
402.T.IIcShkenca mbi ushqimin IIO62+2
403.T.IIcInxhinieria biokimikeO62+2
404.T.IIcKontrolli i cilësisë së produkteve ushqimoreZ52+1
405.T.IIcGjenetika molekulareZ62+2
406.T.IIcKromatografia (HPLC, e gazët)Z62+2
407.T.IIcProdhimi i produkteve konditoreZ62+2
408.T.IIcKinetika e proceseve bioteknologjikeZ62+2

 

Semestri VIII
Kodi i lëndësLëndaStatusi i lëndësECTS krediOrë/javë

L+U

410.T.IIcKapituj nga teknologjia e paketimit të ushqimeveO62+2
411.T.IIcToksikologjia e ushqimitO62+2
412.T.IIcTeknologjia e mishitZ52+1
413.T.IIcTeknologjia e pemëve dhe perimeveZ62+2
414.T.IIcKimia dhe teknologjia e qumështit dhe produkteve të tijZ62+2
415.T.IIcKimia dhe teknologjia e verës dhe pijeve të lehta alkoolikeZ62+2
416.T.IIcKimia dhe teknologjia e drithraveZ52+1
417.T.IIcPunim seminari nga teknologjia ushqimoreZ52+1

 

 

VITI I DYTË

Semestri IX
Kodi i lëndësLëndaStatusi i lëndësECTS krediOrë/javë

L+U

418.T.IIcProceset bioteknologjike në industrinë ushqimoreO73+2
419.T.IIcKimia ushqimoreO62+2
420.T.IIcPërdorimi i majës në industrinë ushqimoreZ62+2
421.T.IIc

Analiza instrumentale e gjërave ushqimore

Z51+2
422.T.IIcAnaliza me sensorëZ51+2
423.T.IIcTeknologjia e përpunimit të veveZ62+2
424.T.IIcMetodologjia e punës kërkimore-shkencoreZ62+2
425.T.IIcLëndë opcionaleZ62+2
426.T.IIcPunim seminariO10
427.T.IIcPunim MasterO20

L –Lgjërata; U – Ushtrime

Udhëzim: Për secilin semester studenti duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

Shënim: Studenti i cili e përfundon këtë program të studimeve merr gradën Master i Shkencës në Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore (MSc ITU).