NIVELI I STUDIMEVE BACHELOR

PROGRAMI I STUDIMEVE:“TEKNOLOGJI”

SPECIALIZIMET: ”INXHINIERI E MJEDISIT”, “INXHINIERI KIMIKE”

 

VITI I PARË

Semestri I
Kodi i lëndësLëndaStatusi i lëndës ECTS krediOrë/javë

L+U

101.T.IaMatematika I
102.T.IaFizika IO62+3
103.T.IaKimia e përgjithshmeO73+2
104.T.IaBazat e informatikësO62+2
105.T.IaGjuha angleze IZ42+1
106.T.IaGjuha gjermane IZ42+1

 

Semestri II
Kodi i lëndësLëndaStatusi i lëndës ECTS krediOrë/javë

L+U

107.T.IaMatematika IIO73+2
108.T.IaFizika IIO62+3
109.T.IaKimia inorganikeO73+2
110.T.IaKimia organike IO62+2
111.T.IaSoftveri aplikativZ42+1
112.T.IaGjuha angleze IIZ42+1
113.T.IaGjuha gjermane IIZ42+1

Udhëzim: Për secilin semester studenti duhet t’i fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

 

VITI I DYTË

Semestri III
Kodi

lëndës

LëndaStatusi i lëndësECTS krediOrë/javë

L+U

201. T.IaTermodinamika inxhinierikeO73+2
202. T.IaMekanika e fluideveO62+2
203. T.IaKimia organike IIO73+2
204. T.IaKimia fizike IO63+2
205. T.IaEkuacionet diferencialeZ42+2
206. T.IaStatistika inxhinierikeZ42+2
207. T.IaBazat e elektroteknikësZ42+2

 

Semestri IV
Kodi

lëndës

LëndaStatusi i lëndësECTS krediOrë/javë

L+U

208. T.IaKimia fizike IIO73+2
209. T.IaBartja e nxehtësisë dhe e masësO62+2
210. T.IaKimia analitike dhe instrumentaleO73+2
211. T.IaDinamika dhe kontrolli i proceseveZ52+2
212. T.IaPërgatitja e ujit në industriZ52+2
213. T.IaKimia e mjedisitZ52+2
214. T.IaEnergjetika e proceseve në industriZ52+2

 

Udhëzim: Për secilin semester student duhet t’i fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

Në vitin e tretë (III) studenti përcaktohet për njërin nga këto specializime:

Inxhinieri Kimike ose Inxhinieri e Mjedisit

 

 

 

PROGRAMI I STUDIMEVE:“TEKNOLOGJI”

SPECIALIZIMI:“INXHINIERI E MJEDISIT

 

VITI I TRETË

Semestri V
Kodi i

lëndës

LëndaStatusi i lëndësECTS krediOrë/javë

L+U

301.T.IbBiokimia e përgjithshmeO73+2
302.T.IbMikrobiologjia industrialeO73+2
303.T.IbInxhinieria mjedisoreO63+2
304.T.IbKadastri i ndotësveZ52+2
305.T.IbEnergjia dhe mjedisiZ52+2
306.T.IbBurimet alternative të nxehtësisëZ52+2
307.T.IbMbeturinat dhe qarkullimiZ52+2

 

Semestri VI
Kodi

lëndës

LëndaStatusi i lëndësECTS krediOrë/javë

L+U

309.T.IbMenaxhimi i hedhurinaveO52+2
310.T.IbEkonomia në inxhinieriO42+2
311.T.IbTransporti i materieve të rrezikshmeZ32+2
312.T.IbTrajtimi i ujërave të zezaZ32+2
313.T.IbTrajtimi kimik dhe termik i hedhurinaveZ32+2
314.T.IbMonitorimi i ndotjeve radioaktiveZ32+2
315.T.IbPunim BachelorO12

 Udhëzim:Për secilin semester student duhet të fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

Studenti i cili e përfundon këtë program të studimeve (gjashtë semestra) merr gradën Bachelor i Shkencës në Teknologji-Inxhinieri e Mjedisit (BSc TIM).

 

 

 

PROGRAMI I STUDIMEVE:“TEKNOLOGJI”

SPECIALIZIMI: “INXHINIERI KIMIKE”

 

VITI I TRETË

Semestri V
Kodi i

lëndës

LëndaStatusi i lëndësECTS krediOrë/javë

L+U

301.T.IaOperacione mekanikeO73+2
302.T.IaBilanci i materies dhe energjisëO62+2
303.T.IaTermodinamika kimikeO73+2
304.T.IaTeknologji inorganikeZ52+2
305.T.IaKorrozioni dhe mbrojtja nga korrozioniZ52+2
306.T.IaInxhinieria e materialeveZ52+2
307.T.IaEnergjetika dhe mjedisiZ52+2

 

Semestri VI
Kodi

lëndës

LëndaStatusi i lëndësECTS krediOrë/javë

L+U

308.T.IaOperacione termike dhe difuziveO42+2
309.T.IaInxhinieria e reaktorëveO53+2
310.T.IaEkonomia në inxhinieriO32+2
311.T.IaTeknologjia organikeZ32+2
312.T.IaElektrokimiZ32+2
313.T.IaBazat e inxhinierisë mjedisoreZ32+2
314.T.IaMaterialet inorganikeZ32+2
315.T.IaPunim BachelorO12

 

Udhëzim: Për secilin semester student duhet t’i fitojë jo më pak se 30 ECTS kredi.

Studenti i cili e përfundon këtë program të studimeve (gjashtë semestra) merr gradën Bachelor i Shkencës në Teknologji-Inxhinieri Kimike (BSc TIK).