DataEmri i rregulloresShpalos 
11.11.2018 Rregullore për publikime të Universitetit të Mitrovices "Isa Boletini"PDF
11.09.2018Rregullore për procedurat dhe kriteret e përzgjedhjes, avancimit dhe emërimit të personelit akademik në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”PDF
24.05.2018Rregullore e sigurimit të cilësisë dhe vlerësimit në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”PDF
24.05.2018Rregullore për mobilitet akademik të studentëve bë Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”PDF
26.02.2018Rregullore për studime master në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”PDF
26.02.2018Rregullore për studime bachelor në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”PDF
13.02.2018Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”PDF
31.03.2017Rregullore për zgjedhjet e studentëve në Universitetin e MitrovicësPDF
11.06.2015Rregullore mbi punën e Këshillit Drejtues të UMIB-itPDF
04.06.2015Rregullore mbi punën e SenatitPDF
24.04.2015Rregullore për publikimet në UMIBPDF
12.03.2015Rregullat dhe procedurat për zgjedhjet e përgjithshme në UMIBPDF
12.03.2015Rregullore mbi zgjedhjet në UMIB dhe punën e Këshillit të FakultetitPDF
06.11.2015Rregullorja e UMIB - it per regjistrim ne librin e vizitoreve te personave qe hyjne dhe dalin nga ndertesa e rektoratitPDF
12.02.2016Kodi i Etikës i Universitet të Mitrovicës “Isa Boletini”PDF
23.12.2016Rregullore për menaxhimin zyrtar dhe arkivorPDF
23.12.2016Rregullore për standardet e mbrojtjes dhe ruajtjes së lëndës arkivorePDF
23.12.2016Rregullore për menaxhimin zyrtar dhe arkivor në fakultetet e UMIB-itPDF
11.11.2016Rregullore mbi përgjegjësinë dhe procedurat displinore të studentëvePDF
24.05.2018Rregullore për themelimin dhe mënyrën e funksionimit të Trupit Këshillëdhënës të Njësive AkademikePDF